Điều khoản bảo mật

Để người dùng đăng nhập vào trang web có thể nhận dạng cá nhân, thông tin sau sẽ được thu thập và lưu trữ.

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác hoặc truy cập trang web của công ty, trang web sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, số điện thoại, mã zip và địa chỉ.

Ngân hàng sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin nhật ký trình duyệt và máy chủ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, thông tin cookie trong trang web này và các yêu cầu về lịch sử trang web của bạn.

Việc sử dụng và bảo vệ thông tin

Công ty sẽ thu thập nội dung thông tin nêu trên.


Công ty có thể sử dụng một số hình ảnh mà bạn tải lên trên www.aodaidesign.com và chia sẻ chúng trên các tài khoản truyền thông xã hội khác nhau của chúng tôi.


Thông tin khách hàng do công ty nắm giữ được bảo mật, ngoại trừ:

1. khi công ty có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin;
2. khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu;
3. theo yêu cầu pháp lý, công ty có thẩm quyền ban hành luật hoặc tuân thủ các chỉ thị pháp lý, nhưng công ty sẽ đưa ra thẩm quyền xét xử phù hợp;
4. trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ lợi ích của người dùng và công chúng;
5. trong trường hợp các công ty khác cần mở, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trong tình huống đó.
Trang web chính sách bảo mật đã sửa đổi có quyền thực hiện các thay đổi.

Lựa chọn và Từ chối
Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin quảng cáo của Công ty nữa, bạn có thể "từ chối" nhận chúng bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi thông tin liên lạc hoặc bằng cách gửi email cho Công ty theo địa chỉ

Để người dùng đăng nhập vào trang web có thể nhận dạng cá nhân, thông tin sau sẽ được thu thập và lưu trữ.

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác hoặc truy cập trang web của công ty, trang web sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, số điện thoại, mã zip và địa chỉ.

Ngân hàng sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin nhật ký trình duyệt và máy chủ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, thông tin cookie trong trang web này và các yêu cầu về lịch sử trang web của bạn.

Việc sử dụng và bảo vệ thông tin

Công ty sẽ thu thập nội dung thông tin nêu trên.


Công ty có thể sử dụng một số hình ảnh mà bạn tải lên trên www.aodaidesign.com và chia sẻ chúng trên các tài khoản truyền thông xã hội khác nhau của chúng tôi.


Thông tin khách hàng do công ty nắm giữ được bảo mật, ngoại trừ:

1. khi công ty có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin;
2. khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu;
3. theo yêu cầu pháp lý, công ty có thẩm quyền ban hành luật hoặc tuân thủ các chỉ thị pháp lý, nhưng công ty sẽ đưa ra thẩm quyền xét xử phù hợp;
4. trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ lợi ích của người dùng và công chúng;
5. trong trường hợp các công ty khác cần mở, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trong tình huống đó.
Trang web chính sách bảo mật đã sửa đổi có quyền thực hiện các thay đổi.

Lựa chọn và Từ chối
Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin quảng cáo của Công ty nữa, bạn có thể "từ chối" nhận chúng bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi thông tin liên lạc hoặc bằng cách gửi email cho Công ty theo địa chỉ

Để người dùng đăng nhập vào trang web có thể nhận dạng cá nhân, thông tin sau sẽ được thu thập và lưu trữ.

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác hoặc truy cập trang web của công ty, trang web sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, số điện thoại, mã zip và địa chỉ.

Ngân hàng sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin nhật ký trình duyệt và máy chủ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, thông tin cookie trong trang web này và các yêu cầu về lịch sử trang web của bạn.

Việc sử dụng và bảo vệ thông tin

Công ty sẽ thu thập nội dung thông tin nêu trên.


Công ty có thể sử dụng một số hình ảnh mà bạn tải lên trên www.aodaidesign.com và chia sẻ chúng trên các tài khoản truyền thông xã hội khác nhau của chúng tôi.


Thông tin khách hàng do công ty nắm giữ được bảo mật, ngoại trừ:

1. khi công ty có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin;
2. khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu;
3. theo yêu cầu pháp lý, công ty có thẩm quyền ban hành luật hoặc tuân thủ các chỉ thị pháp lý, nhưng công ty sẽ đưa ra thẩm quyền xét xử phù hợp;
4. trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ lợi ích của người dùng và công chúng;
5. trong trường hợp các công ty khác cần mở, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân trong tình huống đó.
Trang web chính sách bảo mật đã sửa đổi có quyền thực hiện các thay đổi.

Lựa chọn và Từ chối
Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin quảng cáo của Công ty nữa, bạn có thể "từ chối" nhận chúng bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi thông tin liên lạc hoặc bằng cách gửi email tới

Công ty tại aodaidesign@outlook.com.

Khi đăng ký, bạn sẽ có tùy chọn từ chối đăng ký dịch vụ cập nhật thường xuyên của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký dịch vụ cập nhật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về các sản phẩm, tính năng, cải tiến, ưu đãi đặc biệt, cuộc thi, sự kiện quan tâm và khuyến mãi tiếp thị một lần.

Tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cơ hội hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ hoặc bản cập nhật nào mà bạn đã đăng ký, nếu bạn thay đổi ý định. Bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa liên kết hủy đăng ký tự động dễ dàng để bạn có thể từ chối đăng ký đó. Đơn giản chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trong e-mail.

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.

Bằng cách đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập hoặc duyệt Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này và tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động khác đôi khi có thể được công bố trên Trang web. Trang web của chúng tôi, mỗi trang được kết hợp bằng cách tham khảo và mỗi trang có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.

Một số Dịch vụ nhất định có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi chỉ định tùy từng thời điểm; việc bạn sử dụng các Dịch vụ đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, được đưa vào các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách tham chiếu.

Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Vương quốc Anh mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật. Các bên tham gia Điều khoản theo đây tuân theo thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Vương quốc Anh.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của họ bất kỳ lúc nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Điều khoản dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi các Điều khoản dịch vụ này hoặc việc sử dụng Dịch vụ bị cấm hoặc trong phạm vi cung cấp , việc bán hoặc cung cấp Dịch vụ xung đột với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hơn nữa, Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng của bạn chứ không phải cho mục đích sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

SỰ ĐĂNG KÝ

Để đăng ký Dịch vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản trên Dịch vụ (“Tài khoản”). Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và luôn cập nhật thông tin Tài khoản của mình. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng tên của người khác làm tên người dùng với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng tên người dùng làm tên người dùng theo bất kỳ quyền nào của một người không phải là bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng tên người dùng có tính xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và đảm bảo an toàn cho mật khẩu Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản người dùng hoặc thông tin đăng ký Dịch vụ của người khác mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào về khả năng đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn (bao gồm mọi thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ giấy phép nào từ cơ quan nhà nước), vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ nên xuất bản, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập cho Tài khoản của mình. Bạn sẽ có khả năng xóa Tài khoản của mình, trực tiếp hoặc thông qua yêu cầu được gửi tới một trong các nhân viên hoặc chi nhánh của chúng tôi.

THUẾ, THUẾ QUAN, THUẾ QUAN

www.aodaidesign.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào như thuế, phí hải quan, thuế quan hoặc phí môi giới có thể áp dụng cho các đơn đặt hàng quốc tế. Thông thường, chúng tôi sẽ đánh dấu bưu kiện ở giá trị thấp để tránh thuế, nhưng ở quốc gia khác, chính sách sẽ khác, do đó, để tìm hiểu xem liệu bất kỳ điều nào trong số này có thể áp dụng hay không, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương của bạn.

Khi đăng ký, bạn sẽ có tùy chọn từ chối đăng ký dịch vụ cập nhật thường xuyên của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký dịch vụ cập nhật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về các sản phẩm, tính năng, cải tiến, ưu đãi đặc biệt, cuộc thi, sự kiện quan tâm và khuyến mãi tiếp thị một lần.

Tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cơ hội hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ hoặc bản cập nhật nào mà bạn đã đăng ký, nếu bạn thay đổi ý định. Bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa liên kết hủy đăng ký tự động dễ dàng để bạn có thể từ chối đăng ký đó. Đơn giản chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trong e-mail.

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.

Bằng cách đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập hoặc duyệt Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này và tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động khác đôi khi có thể được công bố trên Trang web. Trang web của chúng tôi, mỗi trang được kết hợp bằng cách tham chiếu và

mỗi trong số đó có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.

Một số Dịch vụ nhất định có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi chỉ định tùy từng thời điểm; việc bạn sử dụng các Dịch vụ đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, được đưa vào các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách tham chiếu.

Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Vương quốc Anh mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật. Các bên tham gia Điều khoản theo đây tuân theo thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Vương quốc Anh.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của họ bất kỳ lúc nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Điều khoản dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi các Điều khoản dịch vụ này hoặc việc sử dụng Dịch vụ bị cấm hoặc trong phạm vi cung cấp , việc bán hoặc cung cấp Dịch vụ xung đột với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hơn nữa, Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng của bạn chứ không phải cho mục đích sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

SỰ ĐĂNG KÝ

Để đăng ký Dịch vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản trên Dịch vụ (“Tài khoản”). Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và luôn cập nhật thông tin Tài khoản của mình. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng tên của người khác làm tên người dùng với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng tên người dùng làm tên người dùng theo bất kỳ quyền nào của một người không phải là bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng tên người dùng có tính xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và đảm bảo an toàn cho mật khẩu Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản người dùng hoặc thông tin đăng ký Dịch vụ của người khác mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào về khả năng đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn (bao gồm mọi thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ giấy phép nào từ cơ quan nhà nước), vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ nên xuất bản, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập cho Tài khoản của mình. Bạn sẽ có khả năng xóa Tài khoản của mình, trực tiếp hoặc thông qua yêu cầu được gửi tới một trong các nhân viên hoặc chi nhánh của chúng tôi.

THUẾ, THUẾ QUAN, THUẾ QUAN


www.ribbonskirts.shop không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào như thuế, nghĩa vụ, thuế quan hoặc phí môi giới có thể áp dụng cho các đơn đặt hàng quốc tế. Thông thường, chúng tôi sẽ đánh dấu bưu kiện ở giá trị thấp để tránh thuế, nhưng ở quốc gia khác, chính sách sẽ khác, do đó, để tìm hiểu xem liệu bất kỳ điều nào trong số này có thể áp dụng hay không, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương của bạn.

.

Khi đăng ký, bạn sẽ có tùy chọn từ chối đăng ký dịch vụ cập nhật thường xuyên của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký dịch vụ cập nhật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về các sản phẩm, tính năng, cải tiến, ưu đãi đặc biệt, cuộc thi, sự kiện quan tâm và khuyến mãi tiếp thị một lần.

Tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cơ hội hủy đăng ký bất kỳ dịch vụ hoặc bản cập nhật nào mà bạn đã đăng ký, nếu bạn thay đổi ý định. Bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa liên kết hủy đăng ký tự động dễ dàng để bạn có thể từ chối đăng ký đó. Đơn giản chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trong e-mail.

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.

Bằng cách đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập hoặc duyệt Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này và tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động khác đôi khi có thể được công bố trên Trang web. Trang web của chúng tôi, mỗi trang được kết hợp bằng cách tham khảo và mỗi trang có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.

Một số Dịch vụ nhất định có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi chỉ định tùy từng thời điểm; việc bạn sử dụng các Dịch vụ đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, được đưa vào các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách tham chiếu.

Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Vương quốc Anh mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật. Các bên tham gia Điều khoản theo đây tuân theo thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Vương quốc Anh.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của họ bất kỳ lúc nào. Bạn chỉ tôn trọng

có thể đảm bảo rằng các Điều khoản dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi các Điều khoản dịch vụ này hoặc việc sử dụng Dịch vụ bị cấm hoặc trong phạm vi cung cấp, bán hoặc việc cung cấp Dịch vụ xung đột với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hơn nữa, Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng của bạn chứ không phải cho mục đích sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

SỰ ĐĂNG KÝ

Để đăng ký Dịch vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản trên Dịch vụ (“Tài khoản”). Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và luôn cập nhật thông tin Tài khoản của mình. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng tên của người khác làm tên người dùng với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng tên người dùng làm tên người dùng theo bất kỳ quyền nào của một người không phải là bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng tên người dùng có tính xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và đảm bảo an toàn cho mật khẩu Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản người dùng hoặc thông tin đăng ký Dịch vụ của người khác mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào về khả năng đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn (bao gồm mọi thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ giấy phép nào từ cơ quan nhà nước), vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ nên xuất bản, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập cho Tài khoản của mình. Bạn sẽ có khả năng xóa Tài khoản của mình, trực tiếp hoặc thông qua yêu cầu được gửi tới một trong các nhân viên hoặc chi nhánh của chúng tôi.

THUẾ, THUẾ QUAN, THUẾ QUAN


www.aodaidesign.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí bổ sung nào như thuế, phí hải quan, thuế quan hoặc phí môi giới có thể áp dụng cho các đơn đặt hàng quốc tế. Thông thường, chúng tôi sẽ đánh dấu bưu kiện ở giá trị thấp để tránh thuế, nhưng ở quốc gia khác, chính sách sẽ khác, do đó, để tìm hiểu xem liệu bất kỳ điều nào trong số này có thể áp dụng hay không, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương của bạn.